หน้าหลัก > กิจกรรม
กิจกรรม

30 มีนาคม 2564

อบรมกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  (PDPA) ณ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการอบรมภายในบริษัท และถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom

 

24 กุมภาพันธ์ 2564

ประชุมปรับปรุงแก้ไขสัญญา เพื่องานด้านกฎหมายที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับธุรกิจของลูกความอย่างดีที่สุด

 

28 มกราคม 2564

อบรมกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาที่ใช้ในธุรกิจของบริษัทลูกความที่ SPLA LAW เป็นที่ปรึกษากฎหมาย

 

6 พฤศจิกายน 2563

อบรมกฎหมายด้านแรงงานให้บริษัทลูกความที่ SPLA LAW เป็นที่ปรึกษากฎหมาย

 

1 เมษายน 2563

ทนายปรีชา หยกทองวัฒนา เป็นแขกรับเชิญใน Live สด เพจ Facebook : Dr. Pete Peerapat เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการไขปัญหากฎหมายแรงงาน ฝ่าวิกฤตโควิด-19

 

13 กรกฎาคม 2563

แนะนำหนังสือ รับมือวิกฤติโควิด19 ฉบับนายจ้างลูกจ้าง ในรายการ ห้องรับแขก fm 96.5

 

26 กรกฎาคม 2562

อบรมกฎหมายให้แก่ บริษัท ปังปอน จำกัด (บริษัทบัญชี) โดยในการอบรมครั้งนี้มีสาระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน การจ้างงาน สิทธิหน้าที่ของนายจ้างลูกจ้าง และอัพเดตกฎหมายแรงงานที่แก้ไขใหม่

 

ทนายปรีชา หยกทองวัฒนา ในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทลูกความที่ SPLA LAW เป็นที่ปรึกษากฎหมาย

 

20 มิถุนายน 2561

อบรมและให้ความรู้ทางกฎหมายในบริษัทและองค์กรธุรกิจ โดยทนายปรีชา หยกทองวัฒนา

 

25 สิงหาคม 2560

ประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง แนวทางการพิจารณาพอพากษาคดีตามกฎหมายใหม่ที่มีผลต่อการดำเนินคดีในศาลแรงงาน และปัญหาในทางปฏิบัติระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมด้านแรงงาน ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

 

2 สิงหาคม 2560

SPLA LAW เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง แนวทางความเปลี่ยนและการเตรีนมพร้อมต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดีที่แก้ไขใหม่

 

26 มิถุนายน 2560

อบรมกฎหมายประจำปี เรื่อง กฎหมายแรงงาน รู้ไว้ใช่ว่า...

ว่าด้วยเรื่อง สิทธิหน้าที่ของลูกจ้าง นายจ้างตามกฎหมาย วันหยุด วันลา ค่าจ้าง เวลาทำงาน วินัยและโทษทางวินัย ตลอดจนการเลิกจ้าง ค่าชดเชย

 

16 มีนาคม 2559

ทนายปรีชา หยกทองวัฒนา ให้ความรู้กฎหมาย “แชท แชร์ โพส อย่างไร ไม่ให้ผิดกฎหมาย ความรู้สำคัญในยุคโซเซียล”

 

 

 

 

 

© 2006-2022
Vevo Systems Co., Ltd.