หน้าหลัก > ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ

บริษัทมีความเชี่ยวชาญเรื่องการตรวจสอบ และวางระบบงานบุคคล งานที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับฝ่ายบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน อีกทั้งการตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน ตรวจสอบระเบียบข้อบังคับของบริษัท  และเอกสารต่างๆ เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน โดยมีประสบการณ์การทำงานอันหลากหลายมาเป็นเวลากว่า 15 ปี  ปัจจุบันบริษัทได้เป็นที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้กับบริษัทต่างๆ ทั้งบริษัทไทยและต่างชาติ

© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.