หน้าหลัก > ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ

     สำนักงานฯ มีความเชี่ยวชาญเรื่องการตรวจสอบและวางระบบงานบุคคล งานที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับฝ่ายบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน อีกทั้งการตรวจสอบเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน ตรวจสอบระเบียบข้อบังคับของบริษัท และเอกสารต่างๆเพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน โดยปัจจุบันสำนักงานฯได้เป็นที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้กับหลายๆบริษัททั้งบริษัทไทยและต่างชาติ
    งานด้านคดีความในศาลชำนาญพิเศษ ได้แก่ ศาลแรงงาน ซึ่งเป็นคดีความเกี่ยวกับนายจ้างและลูกจ้าง สำนักงานดูแลงานด้านคดีแรงงานเป็นจำนวนมาก และถือเป็นความเชี่ยวชาญพิเศษในการดูแลบริษัทและองค์กรธุรกิจมากมาย เพื่อให้บริษัทได้ปฏิบัติถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน และเพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีความก้าวหน้าทางธุรกิจอย่างราบรื่นและรวดเร็ว อีกทั้งสำนักงานฯมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการร่างสัญญา ตรวจสอบ แก้ไขสัญญาต่างๆในทางธุรกิจอีกด้วย
    งานอบรมกฎหมาย ซึ่งสำนักงานได้มีโอกาสเข้าอบรมกฎหมายให้บริษัทต่างๆ ทั้งด้านกฎหมายแรงงาน และอื่นๆ อีกทั้งยังมีงานด้านอบรมกฎหมายออนไลน์ให้แก่บุคคลทั่วไป และเขียนหนังสือ “รับมือวิกฤต COVID-19 ฉบับนายจ้างและลูกจ้าง” ซึ่งมีจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

 

 ประวัติทนายความ/ที่ปรึกษากฎหมาย 

 

 

นายปรีชา  หยกทองวัฒนา หัวหน้าสำนักงาน/กรรมการบริษัท

ประวัติการศึกษา
    - ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) พ.ศ. 2541
    - เนติบัณฑิตไทย พ.ศ. 2546
    - ผ่านการอบรมวิชาว่าความ สำนักอบรมศึกษาวิชาว่าความ สภาทนายความ รุ่นที่ 15 พ.ศ. 2541
    - ผ่านการอบรมทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารจากสภาทนายความ (Notarial Services Attorney)
    - ผ่านการอบรม วิชาชีพทนายความกับการระงับข้อพิพาทในเวทีอาเซียน หลักสูตรทนายความชำนาญการกฎหมายการระงับข้อพิพาท (ภาคแรก) รุ่นที่ 1
     - ผ่านการฝึกงานบริษัท เฟรชฟิลด์ส (ประเทศไทย) จำกัด [Freshfields (Thailand) Limited]

ประวัติการทำงาน
    - เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายกฎหมาย บริษัท บางกอก แคปปิตอล อัลไลแอนซ์ จำกัด
- เจ้าหน้าที่กฎหมายด้านบริหารความเสี่ยงบัตรเครดิต ธนาคาร เอเชีย จำกัด (มหาชน)
    - ทนายความประจำ บริษัท ชฎาพรลีเกิล เพลนนิ่ง จำกัด
    - ทนายความอาวุโส หัวหน้าสำนักงานกฎหมายเอสพีแอลเอ/กรรมการบริษัท (พ.ศ.2549-ปัจจุบัน)
    
ลักษณะงานที่เคยรับผิดชอบโดยสังเขป
    - จัดทำสัญญา และตรวจสอบความพร้อมของสัญญาทางธุรกิจ ประเภทต่างๆ เช่น สัญญากู้ยืมเงินประเภทต่างๆของสถาบันการเงิน (Term Loan, Revolving Loan, Margin Loan, P/N etc.) สัญญาจำนอง สัญญารับเหมาก่อสร้าง สัญญาซื้อขายสินค้า สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ สัญญาลีสซิ่ง สัญญาการขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้า ฯลฯ
    - รับผิดชอบดูแลและประสานงานและให้คำปรึกษากับสำนักงานกฎหมาย ในการฟ้องคดีเรียกให้ชำระหนี้ ในกลุ่มคดีสถาบันการเงิน 56 แห่ง ที่ถูกปิดกิจการในปี 2540 ซึ่งมีคดีที่รับผิดชอบดูแลมากกว่า 1,000 คดี
    - ตรวจสอบการทุจริตของลูกค้า หรือบุคคลภายนอก ที่กระทำต่อ ธนาคาร เอเชีย จำกัด (มหาชน)
    - ว่าความคดีแพ่ง 
    - ว่าความคดีอาญา 
    - ว่าความคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ    
    -ว่าความคดีล้มละลาย 
    - คดีแรงงาน
    - ว่าความคดีมรดก
    - ว่าความคดีที่ดิน
    - ที่ปรึกษากฎหมายในบริษัทและองค์กรธุรกิจ

 

 

 

นางสาวศิริขวัญ  นิลกรรณ์ (ทนายความ/ที่ปรึกษากฎหมาย/กรรมการ)        


ประวัติการศึกษา
    - ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2544 
     - ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายเอกชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2556 
    - เนติบัณฑิตไทย 
    - ผ่านการอบรมวิชาว่าความ สำนักอบรมศึกษาวิชาว่าความ สภาทนายความ 
     - ผ่านการฝึกงานสำนักงานกฎหมายไชยรพี
    - ปัจจุบันเป็นกรรมการบริษัท เอสพีแอลเอ ลอว์ จำกัด (spla law)
ความเชี่ยวชาญ  
    มีความเชี่ยวชาญด้านการร่าง ตรวจสอบและแก้ไขสัญญาต่างๆ แก้ไขปัญหากฏหมายในองค์กรธุรกิจและเข้าเป็นที่ปรึกษากฎหมายในบริษัทและองค์กรธุรกิจต่างๆ 

 

 

 

นายระพี รายณสุข (ทนายความอาวุโส)        

ประวัติการศึกษา
    - ปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2525 
    - ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ พ.ศ.2529
ความเชี่ยวชาญ
    มีความเชี่ยวชาญการว่าความในศาลอาญา ศาลแพ่งและศาลครอบครัวและเยาวชน     

 

 

นางสาวบุษบา  ตาเมืองมูล (ทนายความ/ที่ปรึกษากฎหมาย)  

ประวัติการศึกษา
    - ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
    - เนติบัณฑิตไทย พ.ศ. 2563
    - ผ่านการอบรมวิชาว่าความ สำนักอบรมศึกษาวิชาว่าความ สภาทนายความ
    - ผ่านการอบรมเพื่อเป็นที่ปรึกษากฎหมายศาลเยาวชนและครอบครัว ปี 2560
    - ขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้รับรองลายมือชื่อ บริษัท(มหาชน) จำกัด ปี 2561

ประวัติการทำงาน
- บริษัท เอสพีแอลเอ ลอว์ จำกัด

ลักษณะงานที่เคยรับผิดชอบโดยสังเขป
    - ทนายความ/ที่ปรึกษาทางกฎหมายผู้มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการกฎหมายในองค์กรธุรกิจ
    - งานจดทะเบียนธุรกิจ
    - ดูแลและประสานงานคดี
    - ว่าความงานคดีด้านมรดก/คดีคอนโดมิเนียม

 

 

 

นายธนภัทร เพิ่มพูลทรัพย์  (ทนายความ)

ประวัติการศึกษา
    - ปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ผ่านการอบรมวิชาว่าความ สำนักอบรมศึกษาวิชาว่าความ สภาทนายความ
    - ปัจจุบันกำลังศึกษา ณ เนติบัณฑิตยสภา

ประวัติการทำงานและกิจกรรม
    - นักศึกษาฝึกงาน สำนักสืบสวนและคดี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
    - ประธานค่ายนักกฎหมายรุ่นใหม่ (กศป.1)
    - สมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัจจุบัน 
    - ผู้ช่วยทนายความบริษัท เอสพีแอลเอ ลอว์ จำกัด
    - ร่างและตรวจสอบ แก้ไข เอกสารทางกฎหมาย

 

 

นางสาวรักสิตา สังข์ทอง (ที่ปรึกษากฎหมาย)    

ประวัติการศึกษา
    - ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง
    - ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการอบรม “โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร” รุ่นที่ 4 
       ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน
    - ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้การดูแลของ บริษัท เอสพีแอลเอ             ลอว์ จำกัด

ลักษณะงานที่เคยรับผิดชอบโดยสังเขป
    - ที่ปรึกษาทางกฎหมายประจำองค์กรเกี่ยวกับการบริหารจัดการกฎหมายในองค์กรธุรกิจ รวมถึงการติดต่อ      ประสานงานกับที่ปรึกษากฎหมายภายนอก
    - จัดเตรียมเอกสารด้านงานจดทะเบียนธุรกิจ 
    - จัดเตรียม ร่าง และดูแลงานนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและการค้า 
      (corporate & commercial) 
    - ช่วยเหลือทนายความและที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส

 

 

 

 

© 2006-2022
Vevo Systems Co., Ltd.