หน้าหลัก > งานจดทะเบียน
งานจดทะเบียน

• จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด และดูแลด้านกฎหมาย

• จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัท

• จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุด (ต่างชาติ)

• รวบรวมและให้แนวทางข้อกฎหมายเกี่ยวกับการสร้างอาคารชุด

• จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามกฎหมายการจัดสรรที่ดิน

• จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า     

• จดแจ้งลิขสิทธิ์ เป็นต้น

© 2006-2022
Vevo Systems Co., Ltd.